Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 3 là câu chuyển: bên cái mạnh, người Việt Nam cũng có cái yếu. Câu 4 và 5 nói rồ chỗ yếu của con người Việt Nam.

1. Chủ đề của đoạn văn là chỗ mạnh và chỗ yếu của con người Việt Nam (năng lực trí tuệ tốt nhưng thiếu hụt về kiến thức, khả năng thực hành và sáng tạo hạn chế do cách học thiếu thông minh gáy ra).

Nội dung các câu vân đều tập trung vào ghủ đề đó.

Hai câu đầu bàn về chồ mạnh của con người Việt Nam.

Câu 3 là câu chuyển: bên cái mạnh, người Việt Nam cũng có cái yếu. Câu 4 và 5 nói rồ chỗ yếu của con người Việt Nam.

2. Các câu trên liên kết với nhau

-       Nhưng           là từ chỉ quan hệ nối câu 3 với câu 2.

-       Ấy là             là từ chỉ quan hệ nối câu 4 với câu 3.

-       Lỗ hổng         là từ ngữ được lặp lại ở câu 4 và câu 5.

-        Thông minh     là từ ngữ được lặp lại ở câu 5 và câu 1.