Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích sau đây:

1. Các khờỉ ngữ:

-      Ở (a):  Điểu này

-       Ở (b): Đối với chúng mình

-        Ở (c): Một mình

-       Ở (d): Làm khí tượng

-      Ở (e): Đối với cháu

2. - Ở (a): thì ông

-      Ở (b): ... nó

3. Ở (a): Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm

Ở (b): Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

Các bài học nên tham khảo