Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trần Quốc Tuấn viết “Hịch tướng sĩ” nhằm kêu gọi tướng sĩ phải từ bỏ lối sống hưởng lạc, thái độ bàng quan trước vận nước mà vùng lên quyết chiến quyết thắng kẻ thù

1. Trần Quốc Tuấn viết “Hịch tướng sĩ” nhằm kêu gọi tướng sĩ phải từ bỏ lối sống hưởng lạc, thái độ bàng quan trước vận nước mà vùng lên quyết chiến quyết thắng kẻ thù. Mục đích của hành động nói ở câu “Các ngươi ở cùng ta... vui cười” là kích động ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi tướng sĩ đối với lẽ vua tôi cũng như đối với tình cốt nhục mà cầm vũ khí diệt giặc 

2.

a. Hành động hỏi và mục đích thăm hỏi “Bác trai... chứ?”

-      Hành động trình bày và mục đích thông báo “Cám ơn... như thường... Nhưng... lắm”

-       Hành động điều khiển và mục đích cầu khiến “Này... trốn”

-      Hành động trình bày và mục đích nêu ý kiến thuyết phục: “Chứ cứ nằm ..khổ. Người ốm... hoàn hồn”

-        Hành động trình bày và mục đích tỏ sự đồng ý “Vàng... cụ”

-      Hành động trình bày và mục đích giải thích “Nhưng để... đã. Nhịn... còn gì.

-        Hành động điều khiến và mục đích khuyên, giục "Thế thì... đấy” 

b.

-       Hành động nêu ý kiến và mục đích tỏ rõ Trời thuận ý người (câu 1)

-     Hành động hứa hẹn và mục đích thề nguyền, tỏ sự quyết tâm (câu 2)

c.

-        Hành động báo tin và mục đích tìm sự cảm thông giải tỏa day dút “Cậu Vàng... ạ!, “Bán rồi!... bắt xong!”

-        Hành động hỏi và mục đích muốn xác nhận một sự thật “Cụ bán rồi?”

-        Hành động hỏi và mục đích tỏ ra ngạc nhiên “Thế... à?”

-        Hành động bộc lộ cảm xúc và mục đích giãi bày sự day dứt, dày vò “Khốn nạn... ơi!”

-        Hành động kể và mục đích giải tỏa sự dăn vặt, đau đớn vì lừa một con chó.

3.

-      “Anh phải... nhau”: hành động yêu cầu cam kết

-      “Anh hứa đi”: hành động đề nghị

-      “Anh xin hứa”: hành động hứa hẹn.