Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Không có gì thay thế được sách trong việc nâng cao giá trị đời sống trí tuệ và tâm hồn của mình.

Đề: Sách là người bạn thân của con người

Mở bài:

Không có gì thay thế được sách trong việc nâng cao giá trị đời sống trí tuệ và tâm hồn của mình.

Thân bài:

Sách giúp ta hiểu biết:

+ Những không gian, thế giới hí ẩn.

+ Những thời gian đã qua của lịch sử hoặc tương lai mai sau để ta hiểu thực tại.

- Sách văn học đưa ta vào thê giới tâm hồn con người.

+ Cho ta thư giàn.

+ Cho ta những vỏ đẹp và  thế giới thiên nhicn và con người đã được khám  phá lần thứ hai qua nghệ thuật.

+ Cho ta hiểu vẻ đẹp của nuôn từ - công cụ tư duy của con người. Cho ta thuộc lời hay ý đẹp để giao tiếp với quanh ta.

- Sách ngoại ngữ: mỏ rộng thêm cánh cửa trí thức và tâm hồn.

Ta có thế giới loài người trong ta.

3. Kết bài:

Phải chọn và yêu quý sách.