Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lập sơ đồ kết cấu của Bình Ngô đại cáo và phân tích tận dụng của nghệ thuật kết cấu đó

Lập sơ đồ kết cấu của Bình Ngô đại cáo và phân tích tận dụng của nghệ thuật kết cấu đó

Bình Ngô đại cáo là một áng văn nghị luận có sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố chính luận và yếu tố nghệ thuật. Kết cấu của bài cáo rất chặt chẽ, thể hiện tính chính luận và sự kết hợp chính luận - nghệ thuật. Có thể lập sơ đồ kết cấu như sau:

Sơ đồ kết cấu trên cho thấy tính chính luận mảu mực của một áng văn chính luận. Trước hết nêu lên tiền đề chính nghĩa có tính chân lí làm cơ sở vững chắc cho lập luận. Trên cơ sở ấy, tác giả đem tiền đề lí luận soi sáng vào thực tiễn để chứng minh tính đúng đắn của nó. Cuối cùng là kết luận được rút ra từ thực tiễn. Đó là lời kết luận phải đổi bằng xương máu nên vô cùng thấm thìa. Bài học được rút ra có giá trị nhân văn to lớn và sâu sắc