Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein Hoá Học 12 Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein - Hoc247 giải bài tập hóa 12 bài 13, giải bài tập hóa 12 trang 55, giải bài tập hóa 12 trang 64, bài 1 trang 64 sgk hóa 12, giải bài tập hóa 12 trang 58, giải bài tập hóa 12 bài 14

Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?

C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau ?

Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin với các chất sau:

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:

Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A