Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Anh có tài riêng mà tính lại thích tự do nên anh chẳng chịu làm chuyên cho một rạp nào.

♦   Bài tập 1

Mục đích bài tập này là nhận biết câu ghép và hai cách ghép có dùng từ nối hay không dùng từ nôi các vế câu. Học sinh tự làm.

♦   Bài tập 2

a)    Vì anh có tài riêng mà tính lại thích tự do, nên anh chẳng chịu làm chuyên cho một rạp nào.

(Nguyễn Công Hoan)

b)    Nếu ai cùng làm việc hết mình thì công việc sẽ tiến hành đúng với kế hoạch.

c)     Tuy trời mưa lớn nhưng anh ấy vẫn nhất quyết lên đường.

d)    Không những cây không ra hoa mà lá cũng khô héo dần.

♦   Bài tập 3

a)  - Anh có tài riêng mà tính lại thích tự do nên anh chẳng chịu làm chuyên cho một rạp nào.

-        Anh chẳng chịu làm riêng cho một rạp nào vì anh có tài riêng mà tính lại thích tự do.

b)  - Ai cũng làm việc hết sức mình thì công việc sẽ hoàn thành đúng kế

hoạch.

-        Công việc sẽ hoàn thành đúng kế hoạch nếu ai cũng làm việc hêt sức mình.

c)   - Trời mưa lớn nhưng anh ấy vẫn nhất quyết lên đường.

-       Anh ấy vẫn nhất quyết lên đường dù trời mưa lớn.

♦   Bài tập 4

a)  Chúng tôi chưa đến nơi thì xe đã hết xăng.

b)  Ăn cây nào rào cây nấy.

c)   Chúng ta càng lên cao, chúng ta càng nhìn được xa.

♦   Bải tập 5

Học sinh tự làm.

Các bài học nên tham khảo