Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các em hãy tìm những câu tục ngữ trong bài 19 để đối chiếu tìm sự đối nghĩa hoặc trái nghĩa với những câu tục ngữ về con người và xã hội khác sau đây:

Các em hãy tìm những câu tục ngữ irong bài 19 để đốì chiếu tìm sự đối nghĩa hoặc trái nghĩa với những câu tục ngữ về con người và xã hội khác sau đây: 

* Kiến thu lâu cũng đầy tổ.

*  Có cứng mới đứng đầu gió.

* Chết trong còn hơn sống đục.

* Một miếng khi đói còn một gói khi no.

* Ở chọn nơi, chơi chọn bạn