Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3: Lập danh sách các danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật trong đoạn văn trích từ truyện Cây bút thần từ đầu đến dày đặc các hình vẽ.

Bài 1: Liệt kê một sô' danh từ chỉ sự vật mà em biết. Đặt câu với một trong các danh từ ấy.

Trả lời:

Một số danh từ chỉ sự vật: bàn, ghế, nhà, cửa, cơm, gạo, ngô, khoai...

-   Đặt câu: Chiếc bàn được làm bằng đá.

Bài 2: Liệt kê các loại từ:

a)   Chuyên đứng trước danh từ chỉ người.

b)   Chuyên đứng trước danh từ chỉ đồ vật.

Trả lời:

a)   Chuyên đứng trước danh từ chỉ người: ngài, viên, người, em, ông, bà

b)   Chuyên đứng trước danh từ chỉ đồ vật: quyển, quả, tờ, chiếc, cái...

Bài 3: Lập danh sách các danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật trong đoạn văn trích từ truyện Cây bút thần từ đầu đến dày đặc các hình vẽ.

Trả lời:

Các danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật trong đoạn văn:

-   Danh từ chỉ đơn vị: em, que, con, bức

-  Danh từ chỉ sự vật: Mã Lương, cha mẹ, củi, cỏ, chim...

Các bài học nên tham khảo