Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 22, 23 SGK Hóa 11: Luyện tập chương 1 Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch g giải bài tập hóa 11 bài 7, bài 7 hóa 11, giải bài tập hóa 11 trang 31, bài 3 trang 22 sgk hóa 11, giải bài tập hóa 11 sgk trang 31, giải bài tập hóa 11 sgk trang 20, bài 4 trang 22 sgk hóa 11, giải bài tập hóa 11 bài 23

Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.

Viết phương trình điện li của các chất sau

Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm ? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

Kết tủa CdS được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào dưới đây ?

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau :