Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo) - Toán 7 - Loigiaihay Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo) - Hocmai c chuyên đề lũy thừa của một số hữu tỉ, toán lũy thừa lớp 7 nâng cao, bài tập lũy thừa lớp 7, lũy thừa với số mũ hữu tỉ, bài 40 trang 23 sgk toán 7 tập 1, bài 37 trang 22 sgk toán 7 tập 1, các dạng bài tập về lũy thừa lớp 7, bài 36 trang 22 sgk toán 7

Lũy thừa của một tích Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thửa của một số hữu tỉ:

Tìm giá trị của biểu thức sau

Viết các số dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9

Cho x ∈ Q, và x ≠ 0.

Bài tập số 40 - sách Toán lớp 7 trang 23. Tính: (3/7 + 1/2)2.

Bài tập số 41. Tính a) (1 + 2/3 - 1/4) . (4/5 - 3/4)2

Tìm số tự nhiên n, biết