Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy hoàn thành câu bằng những động từ cho trong khung. Sử dụng thì và hình thức đúng. Viết mỗi từ vào mỗi chỗ trống

PRONUNCIATION

1. Listen and underline the syllabic with vowel elision. (Nghe và gạch dưới những nguyên âm được nuốt âm.)

Click tại đây để nghe:

1. dictionary                          2. Police                3. library

4. deafening                          5. history

2Listen and tick the sentences that are read with elision of weak vowels. (Nghe và đánh dấu những câu được đọc với sự nuốt âm của các nguyên âm lướt.)

Click tại đây để nghe:

Đáp án: 1          4                    6

VOCABULARY 

1. Complete the sentences, using the corrcct form of the words in brackets.(Hãy hoàn thành câu, sử dụng hình thức đúng của từ cho trong ngoặc đơn.)

* Đáp án

1. impairments                      2. non-disabled

3.integration                         4. disrestful

5. involved                            6. Donation

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and form. Write one word in each blank. (Hãy hoàn thành câu bằng những động từ cho trong khung. Sử dụng thì và hình thức đúng. Viết mỗi từ vào mỗi chỗ trống)

1. has ... volunteered            2. invented

3. has recorded                     4. has supported

5.  Have ... worked - organised - have coached