Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Guess which of the following activities the Japanese often do on their New Year's Days. (Làm việc theo cặp. Hãy đoán người Nhật thường làm hoạt động nào sau đây trong ngày nghỉ năm mới của họ.)

LISTENING

Before you listen

Work in pairs. Guess which of the following activities the Japanese often do on their New Year's Days. (Làm việc theo cặp. Hãy đoán người Nhật thường làm hoạt động nào sau đây trong ngày nghỉ năm mới của họ.)

exchanging gifts and cards                          (Tặng quà và thiệp chúc mừmg)

Giving/ receiving lucky money                           (Cho/nhận tiền mừng tuổi)

decorating the house with peace flowers (Trang trí hoa anh đào trong nhà)

 going to the pagoda                                             (Đi chùa)

Wearing kimonos or special dress      (Mặc kimono, hoặc trang phục đặc biệt)

visiting friends      (Thăm hỏi bạn bè)

What other things do you think the Japanese also do at the New Year ?

(Bạn nghĩ người Nhật còn làm việc gì khác nữa trong dịp năm mới?)

While you listen

You will hear two people talking about how the New Year is celebrated in Japan. Listen and tick (V) the things you hear. (Bạn sẽ nghe hai người nói về cách năm mới được cử hành ở Nhật. Lắng nghe và đánh dấu (V) vào những điều bạn nghe.)

Click tại đây để nghe:

 

1. Họ mặc y phục đặc biệt.

V

2. Mọi người lau dọn nhà cửa.

V

3. Chuông đổ 108 lẩn.

V

4. Các bà nội trợ chuẩn bị thức ăn đặc biệt.

V

5. Họ trang trí cây quất trong nhà.

 

6. Họ đi chùa.

V

7. Họ tặng tiền mừng tuổi lẫn nhau.

 

8. Ho uổng rượu sake.

V

9. Họ chơi đánh bài.

 

10. Họ xem ti vi.

V

11. Họ có một bữa ăn đặc biệt

V

You will 

 

 

 

 

 

 

 

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

Click tại đây để nghe:

1. Why do the Japanese do a big clean up before the New Year come?

(Tại sao người Nhật tổng vệ sinh nhà cửa trước khi năm mới đến?)

—> Because they want to get rid of the dirt of the old year and welcome the new one.

2. Where do the Japanese hear the bells from?

(Người Nhật nghe tiếng, chuông từ đâu?)

—> They hear the bells from television or the radio.

3. What do the Japanese often wear when they no to visit their shrines?

(Người Nhật thường mặc y phục gì khi đi chùa?)

—> They wear kimonos or special dress.

4. Do the Japanese often celebrate the New Year with their friends?

(Người Nhật có thường tổ chức lễ năm mới với bạn bè không?)

—> No. They don't. New Year's Day is mostly celebrated with family only.

After you listen

Work in pairs. Compare the following aspects of the Vietnamese New Year with those of the Japan one. (Làm việc theo cặp. So sánh các điểm sau của Tết Việt Nam và các điểm của Tết Nhật.)

preparations                                           (Việc chuẩn bị)

foods and clothes                                 (Thức ăn và y phục)

activities on New Year’s Eve (Các hoạt động vào ngày Tết)

people to celebrate with                       (Tổ chức Tết với ai)

TAPESCRIPT

Lan: You have lived in Japan for more than two years, could you tell me something about Japanese New Year, Mai?  When is the New Year observed?

Mai: It's on 1st January, and it lasts three days through 3rd January.

Lan: Do people do the same things as we do in Vietnam?

Mai: Well, there are some similarities and also some differences.

Lan: Please, tell me about them.

Mai: The preparations begin a few days before the New Year when housewives start cooking special food for New Year's Day.

Lan: Do they clean and decorate their houses?

Mai: Sure, they do. On the New Year's Eve every household does a big cleaning up. The idea is to get rid of the dirt of the past year and welcome the new one.

Lan: Do they decorate the house with trees and flowers?

Mai: Yes. they usually decorate their houses with some small pine trees on both sides of the door, which represent longevity and constancy. People also exchange cards and gifts.

Lan: I see. And what do they usually do on the New Year's Eve?

Mai: Family members sit around and start watching the national singing contest on television. But the last notes must be sung before midnight. Then television or radio will broadcast 108 bells. As soon as the 108lh bell is rung, people all say "Happy New Year".

Lan: What do they usually do next?

Mai: Some families put on special kimonos or dress to go to visit their shrine. Then they come home and eat their special New Year Day's food and drink a lot of rice wine. New Years Day is mostly celebrated with family only.