Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ask and answer the followinii questions (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau đây .)

C. LISTENING

Before you listen

Work in pairs. Ask and answer the followinii questions (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau đây .)

1.    Who is your best friend?

2.    How did you happen to meet him or her?

3.    How long have vou known each other?

4.    What qualities do you admire in your best friend?

1. Người bạn tốt nhất của bạn là ai?- My best friend is……

2. Làm thế nào bạn gặp bạn ấy? — I met him/ her when I ...

3. Các hạn biết nhau được bao lâu rồi?- We have known each other for... /since...

4. Bạn cảm phục phẩm chất gì ở người bạn của mình? - I admire him/ her because he/ she is helpful, unselfish, truthful, reliable, etc.

While you listen

You will hear Lan and Lona talk about their best friends. Listen to their talks and then do the tasks that follow. (Bạn sẽ nghe Lan và Long nói về những người bạn tốt nhất của họ. Hãy nghe cuộc nói chuyện của họ và làm các bài tập theo sau.)

Task 1. Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Hãy nghe và quyết định các câu sau đúng hay sai.)

Click tại đây để nghe:

 

Lan’s Talk

1.      Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru              Residential Area in Hanoi.

2.      Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

3.      Lan spent two days in Do Son.        

4.      Ha took Lan to Do Son on her motorbike.    

5.      Ha introduced Lan to a number of her friends there.  

6.      Ha and Lan have become friends since Lan’s trip to Do Son.

 Long’s Talk

1.      Minh and Long have been friends since school.

2.      Long was a guitarist.          

3.      Long loves Minh’s sense of humour.

4.      They have a lot of things in common.           

5.      Minh always helped Long out of difficulties.               

Lan’s Talk

1. Hà và Lan đã từng sống chung trong một căn hộ thuộc khu dân cư Nguyễn Công Trứ ở Hà Nội.                                                                       F

-They used to live in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

2. Lan nghĩ rằng người Hải Phòng thì không thân thiện.                    F

-     It is said that Haiphong people are cold.

3. Lan đã trải qua hai ngày ở Đồ Sơn.                                             T

4. Hà chở Lan đi Đồ Sơn bằng xe máy của mình.                              F

-    Ha went to Doson alone on her motorbike.

5. Hà giới thiệu Lan cho một số bạn bè của cô ấy ở đó.                     T

6. Hà và Lan đã trở thành bạn của nhau kể từ chuyến đi Đồ Sơn của Lan.    F

-     They have been friends since they lived in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi.

Long’s Talk

1. Minh và Long là bạn bè kể từ lúc còn học phổ thông.                     F

-    since college.

2. Long là một tay chơi đàn ghi-ta.                                                  F

-    Long was a singer and Minh was a guitarist.

3. Long thích tính hài hước của Minh.                                                T

4. Họ có nhiều điểm giống nhau.                                                       T

5. Minh luôn giúp Long lúc khó khăn.                                                    T

Task 2. Listen again and note down the ideas in the table below. (Hãy nghe lại và ghi lại các ý tưởng trong bảng dưới đây.)

Click tại đây để nghe:

 

How and where they met

What they like about their friends

Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How and where they met

What they like about their friends

Lan

-   They used to live in the same residential area in Hanoi.

-   Lan went on a holiday to Do Son and Ha went there to visit her.

-   Ha's very friendly and helpful.

-   Ha's sociable. She's got many friends in Do Son and she introduced Lan around.

Long

-  They met in college.

-   Minh played the guitar. Long was a singer.

-   They worked together.

-   Minh has a sense of humour.

-   Minh likes to no to plass and movies.

-   Mirth is a sood listener.

-   Minh is friendly and helpful.

  

After you listen

Work in pairs. Take turns to talk about how Ha has been Lan's best friend and how Minh has been Lona's best friend. (Làm việc theo cặp. Hãy thay phiên hỏi làm sao Hà trở thành người bạn tốt nhất của Lan, và Minh trở thành người bạn tốt nhất của Long.)

TAPESCRIPT

Lan’s talk

My best triend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved to Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started to set to know her when I was going on a two-day trip to Doson last year and I didn't know anybody there. I gave Ha a ring and she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come to visit you." So she rode on her motorbike to Doson and twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, and we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing and Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he's very very funny, and that's one of my favourite things about him. And over the years. we have been through good times and bad times with each other, and that's one of the thines I like best about him. And we have a lot of the same interests. We like to go to plays and movies together. But when we’re going through a rough time, he's really a good friend, and he's a very good listener, and he always helped me through.

10diem.com