Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check the numbers of the correct pictures.

Click tại đây để nghe:

 

Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check the numbers of the correct pictures.

(Carlo, một hạn tâm thư người Mể của Tim Jones, đang thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ vá đánh dấu vào các số của hình đúng.)

Đáp án: a. 1                     b. 2                       c. 2