Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Listen to the conversation and fill in the gaps. 2. Hoàn thành thông tin sau.

1. Listen to the conversation and fill in the gaps

Click tại đây để nghe:

 


The Robinson family are making preparations for Tet.

a. Mrs. Robinson wants_________ to go to the____________ .

b) Mrs. Robinson wants some marigolds because they are ________ at Tet.

c) Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of ___________ .

d) Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how­ to __________ spring rolls.

===> 1. Hãy nghe cuộc nói chuyện rồi điền vào chỗ trống.

Gia đình Robinson đang chuẩn bị cho Tết.

a. Mrs. Robinson wants Mr. Robinson to go to the flower market.

b. Mrs. Robinson wants some marigolds because they are traditional at Tet.

c. Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of dried watermelon seeds.

d. Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how to make spring rolls.

Nội dung hài nghe:

Mrs. Robinson: John. I want you to so to the flower market for me, please.

Mr. Robinson: What do I have to buy?

Mrs. Robinson: Some peach blossoms and a bunch of flowers.

Mr. Robinson: What sort of flowers?

Mrs. Robinson: Marigolds, because they are traditional at Tet.

Mr. Robinson: Anything else?

Mrs. Robinson: No. but I need Liz to do a few things.

Liz:                       What was that. Mom.

Mrs. Robinson: Are you busy?

Liz:                      No. Do you need something?

Mrs. Robinson: Yes. Go to the market and pick up some candy and one packet of dried watermelon seeds, please.

Liz:                      Okay. What are you going to do?

Mrs. Robinson: I’m going to Mrs. Nga’s. She’s going to show me how to make sticky rice balls.

2. Complete the notes.

2. Hoàn thành thông tin sau.

 

Things to do

Mr. Robinson:

go to the flower market and buy some peach blossoms and a

 

bunch of marigolds.

Liz:

buy a packet of dired watermelon seeds.

Mrs. Robinson:

ask Mrs. Nga how to make spring rolls.