Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sir. Brown is talking to some volunteer conservationists. “I want everyone to listen carefully, please. First of all, I’d like you to divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back to

Click tại đây để nghe:

 

Sir. Brown is talking to some volunteer conservationists.

“I want everyone to listen carefully, please. First of all, I’d like you to divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back to me as you will need another. I need group one to walk along the shore. Group two should check the sand, and group three has to check among the rocks. Mr. Jones is going to collect all the bags and take them to the garbage dump. Mrs. Smith has kindly provided a picnic lunch for us, but we won’t eat until the whole area is clean. If you can’t find your place, I will help you get there with this map. Don't worry. .ế. uh ... I’m disappointed that people have spoiled this area. However, we are here to do something about this pollution. We must all work very hard. And. if we work hard, we’ll make this beach a clean and beautiful place again. OK. Now, let’s get started.’

a)   Match the names in column A with the tasks in column B. Then write the full sentences.

b)  Answer.

  1. Who is the speaker?
  2. Who are the listeners?
  3. Where are they?
  4. What are they going to do?
  5. What will they achieve if they work hard today?
  6. Have you ever done anything similar? If ves, what did you do? Where did you do it?

       7. If the pollution continues, what might happen?

Đáp án:

Ông Brown đang nói chuyện với một vài nhà bảo tồn thiên nhiên tình nguyện:

“Tôi muốn mọi người vui lòng nghe kĩ. Trước tiên, tỏi muôn các bạn chia làm ba nhổm. Mỗi nhóm lấy nãm túi nhựa. Một khi các bạn chất dầy túi nhựa, hãv trở lại đây vì các bạn cần một túi khác. Tôi muòn nhõm Một đi dọc thpo bờ biên. Nhóm Hai kiẻrn tra cát, va nhóm Ba phải kiểm tra các tàng đá. Ổng Jones sẽ thu gom tất cá túi và mang chúng đến bãi dô rác. Bã Smith vui lòng lo bữa ăn trưa dã ngoại chu chúng tôi, nhưng chúng ta sẽ không ãn cho đến khi toàn thể khu vực sạch sẽ. Nêu các bạn không tìm được nơi của các bạn tôi sê giúp các bạn đén đó với bán đồ nãy. Đừng lo... à., tôi thất vọng vi người ta húy hoại khu vực này. Tuy nhiẽn, chúng ta có mật đ clãy đẽ làm điều gì cho sự õ nhiễm này. Tãt cá chúng ta phài làm việc thật chám chì. Vã nếu chúng ta làm việc chàm chỉ, chúng ta sẽ làm bãi biển này thành một nơi sạch sẽ và đẹp lại. Đúng vậy. Giờ đây, chúng ta hãy bắt đầu.

1.Match the names in column A with the activities in column B. Tlten write the full sentences. (Ghép ten ở cột A vói hoạt, độngbdcột B. Sau đỏ viết câu đẩy đù.)

*   1 - f                    : Group 1 walk along the beach.

*    2 - e                    : Group 2 check the sand.

*    3 - b                    : Group 3 check the rocks.

*  Mr Jones - a : He collects all the bags and takes them to the garbage dump.

*  Mrs Smith - c : She provides a picnic lunch for eveyone.

*  Mr Brown - d : He gives out the bags.

2.Answer.(Trả lời).

l1.Mr Brown is the speaker.

2.All the others, volunteer conservationists, are the listeners

3.They are on the beach.

4.They’re going to clean up the beach , collecting garbage.

5.If they work hard, they’ll make the spoiled dirty beach a clean and beautiful place again.

6.Yes, we have . We often collect the garbage and sweep up our school yard. Our school dean up the city streets, especially on days before great national holidays.

7.If the pollution continues, our world becomes a harmful and unpleasant place to live.