Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

LISTEN AND READ. Tim? Tim? Are you home? Yes, Mom. I’m in the living-room. What is it, Mom?

LISTEN AND READ. 

Click tại đây để nghe:

 


Mom: Tim? Tim? Are you home?

Tim: Yes, Mom. I’m in the living-room. What is it, Mom?

Mom: I  went to your school today and Miss Jackson gave me your report card.

Tim: Oh. is it a good report?

Mom: Don't worry. It’s excellent. You did very well.

Tim: May I see the report?

Mom: Sure. I’m proud of you. Tim. I know you worked really hard this semester.

Tim: Thanks. Mom.

Mom: But there’s one thing you need to improve.

Tim: What’s that. Mom?

Mom: Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. She asked me to give you this dictionary.

Tim: Yes, I know. Some of those Spanish sounds are really hard.

I’ll try my best to improve them.

Mom: I believe you can do it, Tim.

1. Practice the dialogue with a partner.

NGHE VÀ ĐỌC

Mẹ: Tim à? Tim à? Con có ở nhà không?

Tim: Con đây thưa mẹ. Con đang ở trong phòng khách. Chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ: Hôm nay mẹ đến trường con và cô Jackson đã đua cho mẹ xem phiếu điểm của con.

Tim: Ô! Tốt không mẹ?

Mẹ: Đừng lo lẳne con trai ạ. Xuất sắc lắm. Con đã học rất giỏi.

Tim: Con có thể xem phiếu điểm của con không mẹ?

Mẹ: Tất nhiên rồi. Mẹ rất tự hào về con, Tim ạ. Mẹ biết học kì này con đã thật sự học tập rẩt chăm chi.

Tim: Cám ơn mẹ.

Mẹ: Nhưng có điều con cần cố gẳng hon.

Tim: Điều gì vậy mẹ?

Mẹ: Cô Jackson nói rằng con nên siêng phát âm tiếng Tây Ban Nha hơn. Cô ấy nhờ mẹ trao cho con quyển từ điển này.

Tim: Vâng, con biết thưa mẹ. Một số âm tiếng Tây Ban Nha thật sự khó. Con sẽ cố sắng hết sức để trau dồi chúng.

Mẹ: Mẹ tin là con có thể làm được Tim à.

2. True or false? Check (✓) the boxes.                                   T                    F

a)   Tim was out when his mother called him.

b)   Tim’s mother met his teacher at school.

c)  Tim’s report is poor.

d)   Tim’s mother wants him to improve one thing.

e)  Tim needs to improve his Spanish grammar.

f)  Tim promised to try his best in learning Spanish.

===> 2. Đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai.

* Câu trả lời:

 

T

F

a. Tim was out when his mother called him.

-» Tim was in the living-room when his mother called him.

 

b. Tim’s mother met his teacher at school.

 

c. Tim's report is poor.

-» Tim’s report card is excellent.

 

d. Tim’s mother wants him to improve one thing.

 

e.  Tim needs to improve his Spanish grammar.

-» Tim needs to improve his Spanish pronunciation.

 

f. Tim promised to try his best in learning Spanish.

 

3. Answer the questions.

a)   Who is Miss Jackson?

b)   What did Miss Jackson give Tim’s mother?

c)   How did Tim srudy this semester?

d)   What did Miss Jackson say Tim should do?

e)  What did Tim 's mother give him at the end of the conversation?

===> 3. Hỏi và trả lời câu hỏi.

* Câu trả lời:

a. Miss Jackson/ She is Tim’s teacher.

b. She gave Tim's mother his report card.

c. He studied very hard.

d. She said that Tim/ he should work harder on his Spanish pronunciation.

e. She gave him a dictionary.