Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Liz: Thanks for inviting me to the rice-cooking festival, Ba. Can you explain what is happening? Ba: Sure. There are three competitions: water-fetchins, fire-making and rice-cooking.

LISTEN AND READ.

Click tại đây để nghe:

 

Liz: Thanks for inviting me to the rice-cooking festival, Ba.

Can you explain what is happening?

Ba: Sure. There are three competitions: water-fetchins, fire-making and rice-cooking.

Liz: Where does the water come from?

Ba: There’s a river about one kilometer away. One person from each team has to run to the river. There are four bottles of water on the river bank and each runner must take a bottle and return to the starting position.

Liz: That man seems upset. What did he just yell?

Ba: He ureed his teammate to run faster.

Liz: What’s special about the fire-making contest?

Ba: The fire is made in the traditional way. Two team members try to make a fire by rubbing pieces of bamboo together. The winners are the first ones to make a fire.

Liz: I'm interested in the rice-cooking contest, too.

Ba: Six people from each team participate in this event. They have to separate the rice from the husk and then cook the rice.

Liz: How do they decide who wins the contest?

Ba: The judges try the finished products and the most dclicious rice is the winner. Then all the points are added and the grand prize is awarded.

Liz: Is that what is happening now?

Ba: The council leader just said that he was pleased to award the prize to the Thon Trieu team.

1. Practice the dialogue with a partner.

NGHE VÀ ĐỌC

Liz: Ba, cám ơn bạn đã mời mình đến dự lễ hội nấu cơm. Bạn có thể giải thích cho mình điều gì sẽ diễn ra không?

Ba: Được chứ. Có 3 cuộc thi: thi lẩy nước, thi đốt lửa. và thi nấu cơm.

Liz: Thế nước ờ đâu?

Ba: Cách đây khoảng một cây số có một con sông. Mồi người của mỗi đội phái chạy ra sông. Có bốn chai nước để ở bờ sông và mồi người phải lấy một chai đem về vị trí xuất phát.

Liz: Người kia trông có vè bồn chồn. Anh ta hét là điều gì thế?

Ba: Anh ấy yêu cầu người của đội mình chạy nhanh lên.

Liz: Có gì đặc biệt trong cuộc thi đốt lừa?

Ba: Người ta đốt lừa theo cách truyền thống. Các thành viên của hai đội cổ gắng đốt lửa bằng cách cọ xát các thanh tre với nhau. Người thắng cuộc là người đầu tiên nhóm được lửa.

Liz: Mình còn muốn biết về cuộc thi nấu cơm nữa.

Ba: Mỗi đội có sáu người tham gia cuộc thi này. Họ phải đãi gạo tách vỏ trấu ra sau đó nấu cơm.

Liz: Làm thế nào để quyết định ai là người thắng cuộc?

Ba: Ban giám kháo sẽ thử xem cơm ai chín và ngon nhất thì đó là người thăng cuộc. Khi cộng lại sô điểm của các phần thi ban giám khảo sẽ trao giải nhất.

Liz: Đấy là những gì đang diễn ra phải không?

Ba: Lãnh đạo hội đồng vừa nói rằng ông ấy rất hài lòng khi trao giải cho đội Thôn Triều.

1. Thực tập đoạn đối thoại vói bạn bên cạnh.

2. True or false? Check () the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.

T                   F

a)  Two team members take part in the water-fetching contests.

b)  One person has to collect four water bottles.

c) The fire is made without matches or lighters.

d)  Pieces of wood are used to make the fire.

e)  In the final contest, the team members taste the rice.

f) The erand prize is aiven to the team with the most points.

===> 2. Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng, sau đó sửa lại những

câu sai và viết vào vở bài tập.

 

T

F

a. Two team members take part in the water-fetching

 

contests -» One person from each team take part in the

 

 

water-fetchine contests.

 

 

b. One person has to collect four water bottles -» One

 

person has to collect one water bottle.

 

 

c. The fire is made without matches or lighters.

 

 

 

d. Pieces of wood are used to make fire.

 

--> Pieces of wood are used to make fire.

 

 

e. In the final contest, the team members taste the rice. -»

 

The judges taste the rice.

 

 

f. The grand prize is given to the team with the most points.