Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đại từ quan hệ dùng trong các mệnh đề quan hẹ xác định các hình thức của chúng theo như sau :

Đại từ quan hệ dùng trong các mệnh đề quan hẹ xác định các hình thức của chúng theo như sau :

 

Chủ từ

Túc từ

Sở hữu

Cho người

who

that

whom/who

that

whose

Cho đồ vật

which

which

whose/of which

 

that

that

 

10diem.com