Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tom thích đọc. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thường ở nhà và đọc nhiều truyện tranh. Cậu ấy thích Thám tử Conan rất nhiều.

1. Nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

 ’What are you 'reading?

I'm ’reading The 'Fox and the 'Crow.

'What's 'Snow 'White 'like?

She's 'kind.

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

Click tại đây để nghe:

1. a What are you reading?                                Bạn đang đọc gì thế?

I'm reading The Fox and the Crow. Tôi đang đọc Cáo và Quạ.

2. b What's she reading?                                    Cô ấy đang đọc gì thế?

She's reading a funny story.

Cô ay đang đọc một câu truyện vui/cười.

3. a What's An Tiem like?                               An Tiêm thế nào?

He's hard-working.                               Cậu ấy chăm chỉ.

4. b What's Aladdin like?                                 A-lo-đin thế nào?

He's clever.                                          Cậu ấy thông minh.

3. Chúng ta cùng ca hát

Click tại đây để nghe:

What are you reading?                                 Bạn đang đọc gì?

What are you reading?                                    Bợn đang đọc gì?

I'm reading the Aladdin story.                Tôi đang đọc truyện A-la-đin.

What's Aladdin like?                                        A-la-din thế nào?

What's he like?                                                 Cậu ây thế nào?

He's clever and he's kind.

Cậu ây thông mình và cậu ốy tốt bụng.

What are you reading?                                    Bạn đang đọc gì?

I'm reading the Cinderella story.

Tôi đang đọc truyện cô bé Lọ Lem.

What's Cinderella like?                               Cô bé Lọ Lem thế nào?

What's she like?                                                Cô ởy thế nào?

She's beautiful and she's kind.

Cô ấy xinh đẹp và cô ấy tốt bụng.

4. Đọc và đánh dấu chọn Có (Y) hoặc Không (N)

Tom thích đọc. Vào những ngày Chủ nhột, cậu ấy thường ở nhà và đọc nhiều truyện tranh. Cậu ấy thích Thám tử Conan rất nhiều. Nó là một truyện của Nhạt Bản. Nhân vật chính là một học sinh gọi là Jimmy Kudo. Cậu ấy thường giúp đỡ cảnh sát. Cấu ấy làm tốt công việc của mình. Jimmy Kudo là nhân vật yêu thích của Tom bởi vì cậu ấy thông minh và dũng cảm.

1. Y    Tom thích đọc sách vào thời gian rảnh của mình.

2. N    Thám tử Conan là một truyện của Mã-lai-xi-a.

3.Y    Nhân vạt chính là Jimmy Kudo.

4.N    Jimmy Kudo là một người cảnh sát.

5.Y    Jimmy Kudo thông minh và dũng cảm.

5. Viết về quyển sách yêu thích của em

I like reading fairy tales in my free time.

My favourite book is The story of Mai An Tiem.

The main character is An Tiem.

I like him very much because he is clever and hard-working.

 Tôi thích đọc truyện cổ tích vào thời gian rảnh.

Quyển sách yêu thích cùa tôi là truyện về Mai An Tiêm.

Nhớn vật chính là An Tiêm.

Tôi thích cậu ấy rất nhiều bởi vì cậu ấy thông minh và chăm chỉ.

6. Dự án

Phỏng vốn ba bạn học về nhửng quyển sách và nhân vột yêu thích

của họ

7. Tô màu những ngôi sao

Bây giờ tôi có thể...

  • hỏi và trả lời những câu hỏi về những quyển sách yêu thích.
  • nghe và gạch dưới những đoạn văn về những quyển sách yêu thích.
  • đọc và gạch dưới những đoạn vởn về những quyển sách yêu thích.
  • viết về quyển sách yêu thích của mình.