Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập phần Language - trang 39 Unit 9 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Vocabulary (Từ vựng)

1. Complete the sentences with the words from the box.

Hoàn thành câu với những từ trong khung.

1. To ________________ is to keep and protect something from damage, change or waste.

2. ________________ is the removal or cutting down of all trees in an area for urban use and farm lands.

3. ________________ are non-renewable energy sources such as coal, fuel oil and natural gas formed from dead plants and animals underground.

4. To________________ is to make air, water, or soil dirty or unclean.

5. The ________________ occurs when the earth's atmosphere traps certain gases such as carbon dioxide as well as water vapour. This makes the earth's surface warmer.

6. ______________ is the gradual increase of temperature on the earth's surface due to greenhouse effect.

7. ________________ is the using up or reducing something like energy or resources.

8. ________________ is harm or injury that makes something less valuable or able to function.

KEY

1. preserve  2. Deforestation 3. Fossil fuel 4. pollute 5. greenhouse effect 6. Global warming 7. Depletion 8. damage

1. Bảo tồn là giữ gìn và bảo vệ cái gì đó khỏi bị hại, thay đổi và lãng phí.

2. Phá rừng là loại bỏ hoặc chặt hạ tất cả cây ở một khu vực cho việc sử dụng ở đô thị và lấy đất trồng trọt.

3. Nhiên liệu hóa thạch là những nguồn năng lượng không thể tái tạo được như than, dầu nhiên liệu và khí thiên nhiôn hình thành từ cây và động vật chết dưới lòng đất.

4. Ô nhiễm là làm cho không khí, nước hoặc đất bị bẩn và không sạch.

5. Khi khí quyển trái đất bị mắc kẹt vài chất khí như carbon dioxid cũng như hơi nước. Điều này làm cho bề mặt nóng lên toàn cầu.

6. Sự nóng lên toàn cầu là việc tăng dần nhiệt độ trên bề mặt Trái đất do hiệu ứng nhà kính.

7. Cạn kiệt là việc sử dụng hết hoặc giảm cái gì đó như năng lượng hoặc các nguồn tài nguyên

8. Thiệt hại là tác hại hoặc chấn thương mà làm cho cái gì giảm giá trị hoặc gây ảm hưởng đến chức năng.

 

2. Complete the table with the words from the box.

Hoàn thành bảng với những từ trong khung.

KEY

1. protect (bảo vệ)                           

2. preservation (bảo tồn)

3. contaminate (làm ô nhiễm)

4. consumption (tiêu thụ)

5. deforest (phá rừng)   

6. pollute (ô nhiễm)

7. deplete (cạn kiệt)

 

3. Complete the sentences with the nouns or verbs in . Change the word forms, if necessary. Each word is used once.

Hoàn thành các câu với những danh từ hoặc động từ trong mục 2. Thay đổ: dạng từ nếu cần. Mỗi từ được dùng 1 lần.

 1. The ___________  of energy in this area has increased a lot since a new modern resort was built.
 2. How much energy does this modern resort ____________ every day?
 3. Scientists have been looking for solutions for decades to ____________ the Earth's limited fossil fuels from depletion.
 4. Many environmentalists have supported the ___________ of the earth's natural resources such as land, fresh water, rain forests and fossil fuels.
 5. The coastal areas have been severely ____________  by the disposals of harmful chemical rubbish.
 6. The greenhouse effect is made by ____________.
 7. ____________ by chemical sprays and fertilizers makes land arid, and vegetation harmful to human health.
 8. Most chemicals _____________ the ground and the underground water.

KEY

1. consumption 2. consume 3. preserve  4. preservation

5polluted 6. pollution 7. Contamination 8. contaminate

1. Việc tiêu thụ năng lượng trong khu vực này đã tăng lên nhiều kể từ khi một khu nghi dưỡng mới được xây nên.

2. Khu nghỉ dưỡng hiện đại này mỗi ngày tiêu thụ bao nhiêu năng lượng?

3. Những nhà khoa học đã tìm ra những giải pháp trong các thập kỷ qua để bảo tồn nguồn năng lượng hóa thạch bị giới hạn khỏi việc cạn kiệt.

4. Nhiều nhà môi trường đã hỗ trợ việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trái đất như đất nước sạch, rừng, mưa và nhiên liệu hóa thạch.

5. Khu vực bờ biển đã bị ô nhiễm nghiêm trọng do việc bỏ rác hóa học gây hại.

6. Hiệu ứng nhà kính do ô nhiễm gây ra.

7. Ô nhiễm do phun thuốc hóa học và phân bón làm đất bị khô cằn và thực vật bị gây hại làm ảnh hưởng sức khỏe con người.

8. Hầu hết chất hoa học gây ô nhiễm đất và nước ngầm.

 

Pronunciation (Phát âm)

1. The words in the box are three-syllable nouns. Listen and repeat. Can you add two more, using the words from the VOCABULARY section 3?

Những từ trong khung là những danh từ 3 âm tiết. Nghe và lặp lại. Em có thê thêm 2 hoặc hơn, sử dụng những chữ từ phần từ vựng 3?

Click tại đây để nghe:

KEY
energy, atmosphere

 

2. Listen and put a mark (') before the stressed syllable in each word.

Nghe và đánh dấu ‘ vào trước dấu nhấn trong mỗi từ.

Click tại đây để nghe:

KEY

'article          'influence             'energy             so'lution            ’newsletter         po'llution            pro'jection         'atmosphere            'editor           con'fusion           ’scientist            'chemical

 

Grammar (Ngữ pháp)

Reported speech

Câu tường thuật

1. Read the following sentences from the conversation between Nam and his father in GETTING STARTED. Write the names of the speakers.

Đọc những câu sau từ bài đàm thoại giữa Nam và ba (bố) trong phần Bắt Đầu. Viết tên của người nói.

 1. ‘I'm writing for my school newsletter’ said.
 2. ‘Give some practical advice to students on environmental preservation,’_________________ asked Nam.
 3. ‘I haven't had any ideas,’__________ said.
 4. ‘Use the web search engine to find information,’  told him.
 5. ‘It was confusing because I got too many search results and web pages about the environment,’            said.
 6. ‘Focus on your topic,’__________ told him.

KEY

1. Nam         2. the editor            3. Nam

4. Nam’s father         5. Nam            6. Nam’s father

 1. “Con đang viết bài cho tờ báo của trường”, Nam nói.
 2. “Đưa ra lời khuyên thực tế cho học sinh về việc bảo tồn môi trường”, người biên tập yêu cầu.
 3. “Con chưa có ý nào cả”, Nam nói
 4. “Sử dụng công cụ tìm kiếm web để tìm thông tin”, Ba Nam nói với cậu ấy.
 5. “Thật rối khi con có quá nhiều kết quả và những trang web về môi trường”, Nam nói.
 6. “Tập trung vào chủ đề của con”, Ba Nam nói với Nam.

 

2. Change the direct speech statements into reported speech. Make any changes, if necessary.

Thay đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp. Thay đổi nếu cần thiêt.

1. ‘Pollution is one of the problems in my neighbourhood,’ Nam said.

Nam said  ____________________________________.

2. ‘More people are aware of the preservation of natural resources,’the editor said.

The editor said   ____________________________________.

3. ‘We are discussing the protection of the natural environment,’the students told their teacher.

The students told their teacher ____________________________________.

4. ‘Use the web search engine to find the information that you need,' Nam's father told him.

Nam's father told him   ____________________________________.

5. ‘It's confusing because there are too many web pages about the environment,’ Nam said.

Nam said ____________________________________.

6. ‘Air pollution is one of the causes of the greenhouse effect,’ scientists said.

Scientists said  ____________________________________.

KEY

1. Nam said pollution was one of the problems in his neighbourhood.

Nam nói rằng ô nhiễm là một trong những vấn đề trong xóm anh ấy.

2. The editor said more people were aware of the preservation of natural resources.

Người biên tập nói rằng ngày càng nhiều người nhận thức về việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

3. The students told their teacher that they were discussing the protection of the natural environment.

Những học sinh nói với giáo viên rằng chúng đang thảo luận việc bảo vệ môi trường tự nhiên.

4. Nam’s father told him to use the web search engine to find the information that he needed.

Nam bảo cậu ấy sử dụng công cụ tìm kiếm trên Web để tìm thông tin mà cậu ấy cần.

5. Nam said it was confusing because there were too many web pages about the environment.

Nam nói rằng thật rối khi có quá nhiều trang Web về môi trường.

6. Scientists said air pollution was one of the causes of the greenhouse effect.

Các nhà khoa học nói rằng ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân hiệu ứng nhà kính.