Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1 - Past simple tense Answer the questions 2 - Indefinite quantifiers

1 - Past simple tense Answer the questions

a. Did you do your homework last week?

No, I didn’t. I watched T.v.

b. Did you eat dinner at home on Wednesday?

No. I didn’t. I ate dinner at a food stall.

c. Did you play basketball yesterday?

No, I didn't. 1 went to the movie theatre.

d. Did you watch a video film at the weekend?

No, 1 didn't. 1 learned English lessons.

e. Did vou play table tennis yesterday?

No, i didn't. I played football with my friends.

 

2  - Indefinite quantifiers

a. Write the correct expression

A. A little coffee                    B. A lot of tea                    c. A little sugar

D. Lots of salt                       E. A lot of coffee

b. Complete the dialogues

Nga : Hoa, bạn làm sao thế?

Hoa : Tôi cảm thấy bệnh. Tôi đã ăn quá nhiều kẹo.

A. Mrs. Quyen        : Lan, add some salt to the vegetables, please.

Lan                        : A lot of a little?

Mrs. Quyen            : Only a little, I think.

B. Dr. Le                   : You must drink a lot of water every day.                                                               Ba                  : Yes, doctor.

C. Mr. Nhat              : Stop, please. That is too much coffee.                                                               Waitress      : I’m sorry, sir. I’ll clean the table for you.

D. Minh                     : Can you give me some paper, Nam?

    Nam                      : I’m sorry. I only have a little and I need it.

 

3-  Too and Either

a. Work with a partner. Read the dialogues (Thực hành vói bạn cùng học.

Đọc bài hội thoại)

Ba : Tôi thích xoài.                                         Ba : Tôi thích kẹo.

Nam : Tôi cùng thích xoài.                            Nam : Tôi cũng thích kẹo.

Ba : Tôi không thích chuối.                           Ba : Tôi không thích trứng.

Nam : Tôi cũng không thích chuối.               Nam : Tôi cũng không thích trứng.

b. Look at the pictures. Make up similar dialogues with a partner.

(Hãy nhìn hình. Viết bài đối thoại tương tự với bạn cùng học)

A: I like mangoes.                                          B: I like mangoes, too.

A: I don't like bananas.                                  B: I don’t like bananas, either.

A: I don't like papaya                                     B: I don’t like papaya, either.

A: 1 like corn.                                                   B: I like com, too.

A: I don’t like spinach.                                   B: I don’t like spinach, either.

A: I don't like potatoes.                                B: I don't like potatoes, either.

A: I don't like fish.                                        B: I don't like fish, either.

A: I don't like chicken.                                  B: I don't like chicken, either

A: I like beef.                                                B: I like beef, too.


4-So and Neither.

Work with a partner. Read. Then look at the pictures in exercise 3. Make up eight dialogues

with So and Neither. (Thực hành với bạn cùng học. Đọc. Sau đó nhìn các hình ở bài tập 3. Viết tám bài đồi thoại với So và Neither)

a- A: I like mangoes

     B: So do I.

-b - A: I don't like papaya.

Neither do I.

c - A: I don't like bananas.

B: Neither do I.

d - A: I like corn.

B: So do I.

e - A: I don't like spinach.

Neither do I.

f/- A: I don't like potatoes.

Neither do I.

g/- A: I don't like fish.

B: Neither do I.

h - A: I don’t like chicken.

B: Neither do I.

 

5- Imperatives

 1. Complete the instructions (Hoàn tất lời chỉ dẫn)
 2. Making cucumber salad
 3. (Làm món trộn dưa chuột)
 4. Peel the onions (Lột củ hành)
 5. Wash the cucumbers and ilie onions (Rửa dưa và củ hành)
 6. Slice the cucumbers and the onions.
 7. (Cắt dưa và củ hành thành miếng mỏng)
 8. Mix the slice (Trộn lại)
 9. Add a little salt, sugar and vinegar to the mixture.
 10. (Thêm một ít muối, đường và dầm vào hỗn hợp)
 11. Stir the mixture (Đảo hỗn hợp)
 12. Wait for five minutes and the salad is ready to serve.
 13. (Chờ 5 phút và món rau sẵn sàng đế phục vụ)