Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kinds of adjective clauses (Loại mệnh đề tính từ). Có 2 loại mệnh đề tính từ: Mệnh đề tính từ xác định hay giới hạn và mệnh đề tính từ không xác định hay không giới hạn.

Kinds of adjective clauses (Loại mệnh đề tính từ)

Có 2 loại mệnh đề tính từ: Mệnh đề tính từ xác định hay giới hạn và mệnh đề tính từ không xác định hay không giới hạn.

  1. a.    Defining adjective clauses (Mệnh đề tính từ xác đỉnh) : lá một thành phần của câu; nó xác định hay phán loại tiền ngừ, và không thể bỏ.

e.g.: The house which is on the street corner is a library.

(Cái nhà ở góc đường là thư viện.)

The girl who is talking with Ms Jane is Mary’s sister

(Cô gái đang nói chuyện với Cô Jane là chị của Man.)

Nếu chúng ta bó mệnh đề tính từ, tiền ngữ 'The house va "The girl” không rõ nghĩa.

Chù ý : Ở mệnh để tinh từ xác định, đại từ quan hệ làm túc từ có thể (lược bỏ).

e.g.: The boy (whom / that) you gave a new book is a good pupil.

(Cậu bé anh cho cuốn sách múi là học sinh giỏi.)

The shop (which / that) you bought this bag at is the biggest in the village.

(Tiệm bạn mua cái cặp này là tiệm lớn nhất trong làng)

b.    Non-defining adjective clauses (Mệnh đề tinh từ không xác định): là phần thêm vào để giải thích hay thêm thông tin cho tiền ngữ.Nếu bỏ mệnh đề tính từ. tiền ngữ vẫn có nghĩa đây đủ.

e.g.: That boy, who's sitting in the front row, is the best in class.

(cậu bé kia, người ngồi ở dãy đầu, là học sinh giỏi nhất lớp).

This book, which you talked with me about, is one of Dickens'novels.

(Cuõn sách này, cuốn sách bạn đã nói với tôi, là một trong những tiểu thuyết cùa Dickens.)