Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1.MODAL“COULD” with “WISH clause”. (Khiếm trợ động từ “COULD” với “mộnh dề “WISH”). Chúng ta cỏ thể dùng “COULD" ờ mệnh đề chi ứơc muốn (“WISH” clause) hoặc thì quá khứ giả định (past subjunctive) để diên tả ước muốn điều gì khác biệt ở hiện tại.

1.MODAL“COULD” with “WISH clause”. (Khiếm trợ động từ “COULD” với “mộnh dề “WISH”).

Chúng ta cỏ thể dùng “COULD" ờ mệnh đề chi ứơc muốn (“WISH” clause) hoặc thì quá khứ giả định (past subjunctive) để diên tả ước muốn điều gì khác biệt ở hiện tại.

COULD thường được dùng chỉ khả năng

, e.g.: I wish I could speak English fluenty.

(ứơc gi tôi nói được tiếng Anh lưu loát.)

My friend wishes he could ride a motorbike.

(Bạn tôi ứơc gì anh ấy bièt chạy xe gắn máy.)