Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kể một việc làm tốt của em hoặc của những người xung quanh để bảo vệ môi trường

KỂ CHUYỆN

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Học sinh chọn chuyện để kể theo đúng yêu cầu của tiết học: một việc tốt hoặc hành động dũng cảm của mình hoặc của những người xung quanh để bảo vệ môi trường.