Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Invitation (Lời mời). Muốn mời ai làm gì, ta dùng cấu trúc câu:

Invitation (Lời mời)

Muốn mời ai làm gì, ta dùng cấu trúc câu:

                                                Will you + V (base form)...?

Would you like + to_infinitive ...?

(Mời bạn... nhé?)

Ex: Will you go to the cinema with me tonight?

(Bạn đi xem phim với mình tối nay nhé?)

-        Thanks, I'll come. (Cám ơn. Tôi sẽ tới)

-        Thanks. But I'm afraid I can’t. I’m busy tonight.

(Cám ơn nhưng tôi e rằng tôi không đi được. Tối nay tôi bận việc.)

Would you like to come to my birthday party this Saturday?

(Mời bạn đến dự tiệc sinh nhật của tôi vào thứ bảy này nhé?)

-        Yes, I'd love to. (Vâng, tôi thích lắm.)

-        Thank you. but I'm sorry. I can’t.

(Cảm ơn bạn, nhưng tôi xin lỗi tôi không đi được.)