Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quá trình xâm lược của thực dân châu Âu, đặc biệt là sau khi hoàn thành kênh đào Xuy-ê.

-    Quá trình xâm lược của thực dân châu Âu, đặc biệt là sau khi hoàn thành kênh đào Xuy-ê.

-    Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra quyết liệt.

-    Hạn chế, ý nghĩa của phong trào đấu tranh.