Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giai đoạn 1990 - 2005, giá trị xuất khẩu liên tục tăng.

-  Giai đoạn 1990 - 2005, giá trị xuất khẩu liên tục tăng, từ 2,4 tỉ USD (năm 1990) lên 32,4 tỉ USD (năm 2005), tăng gấp 13,5 lần.

-  Nguyên nhân: Đổi mới cơ chế quản lí: mở rộng quyền hoạt động cho các ngành và các địa phương, xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp và chuyển sang hạch toán kinh doanh, tăng cường sự quản lí thống nhất của Nhà nước bằng pháp luật.

Các bài học nên tham khảo