Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan.

Tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan :
- Tính chất : là một cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
- Ý nghĩa :
+ Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.
+ Cách mạng đã lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.