Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa được biểu hiện.

Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa được biểu hiện bằng sự xâm thực rất mạnh mẽ ở các khu vực địa hình cao và bồi lắng phù sa ở các vùng trũng.