Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bảng tóm tắt những điều kiện.

 

 

 

 Trả lời:

 

Những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với nuôi trồng thủy sản: