Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chống cường quyền, áp bức, đòi các quyền tự do, dân chủ.

- Chống cường quyền, áp bức, đòi các quyền tự do, dân chủ, mang tính chất yêu nước, dân chủ rõ nét.
- Nhìn chung, phong trào phát triển mạnh mẽ, lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, sôi nổi.