Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Loigiaihay Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - TaiLieu Nguyên tố hoá học - Thư viện Bài giảng điện tử - Violet giải bài tập hóa 10 bài 3, các bài tập về đồng vị, bài 7 sgk hoá 10 trang 14, giải bài tập hóa 10 sgk trang 14, luyện tập thành phần nguyên tử, cách tính phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị, bài tập đồng vị nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình, điện tích hạt nhân nguyên tử

Bài 1. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng

Bài 2. Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học vì nó cho biết

Bài 3. Nguyên tố cacbon có hai đồng vị

Bài 4. Hãy xác định diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

Bài 5. Đồng có hai đồng vị

Bài 6. Hiđro có nguyên tử khối là 1,008

Bài 7. Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị:

Bài 8. Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị