Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp các bài tập phần Grammar Unit 6 SGK Tiếng Anh 10 mới.

1. The passive voice with Modals (Thể bị động của động từ khiếm khuyết)

 

 

V(A): động từ ở câu chủ động;

V(P): Modal Verbs + be + p.p động từ khiếm khuyết ở câu bị động

Modal verbs (Động từ khiếm khuyết)

Nếu trong câu chủ động có những động từ khiếm khuyết: can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must, have to, used to,... thì trong câu bị động sẽ được chuyển như saư:

Passive:

Ex: Active: I can use this machine.

Tôi có thể sử dụng cái máy này.

Passive: This machine can be used by me.

Cái máy này có thể được dùng bởi tôi. 

Thể bị động được dùng khi:

a)   Không biết hay không cần biết đến tác nhân thực hiện hành động.

Ex: This house can be built in 1999.

Ngôi nhà này có thể dược xây vào năm 1999.

b)  Muốn nhấn mạnh người hoặc vật thực hiện hành động bởi một cụm từ bắt đầu với “by”.

Ex: A new bridge may be built by local people.

Cây cầu mới này có thể dược xây bởi người dân địa phương.