Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ngữ pháp tiếng Anh: Giới từ- Preposition (phần I) Giới từ trong Tiếng Anh: Cách sử dụng, quy tắc giới từ cần biết Giới từ (Preposition) | Học tiếng anh trực tuyến bảng giới từ, giới từ chỉ vị trí trong tiếng anh, giới từ là gì, 47 cách sử dụng giới từ trong tiếng anh, bài tập giới từ, các preposition thường gặp, cụm giới từ trong tiếng anh, sau giới từ là danh từ hay tính từ

at dung chỉ thời gian, At dùng cho tuổi, by dùng cho thời gian/ngày tháng/giai đoạn

from (từ) thường được dùng với to hay till/until (cho đến khi), Since (từ) được dùng chỉ thời gian

to có thể dùng cho thời gian và nơi chốn, till/until chỉ dùng cho thời gian chúng ta có thể dùng from...to hay from..till/until (từ...đến.)

Chúng ta có thể dùng at home (ở nhà), at work (ở nơi làm việc), at the office (ở văn phòng), at school (ở trường)

Các tính từ nhất định và những quá khứ phân từ được dùng như tính từ có thể được theo sau bằng một giới từ + danh từ/danh động từ

nhiều động từ có thể có giới từ theo sau: accuse sb of(buộc tội ai về.), insist on (khăng khăng đòi.)

động từ đặt ngay sau giới từ phải ở hình thức danh động từ: He left without paying his bill. (Anh ta đã bỏ đi mà không thanh toán giấy tính tiền)

Chúng ta đi từ from nơi phát xuất đến (to) nơi đến. arrive at/in, get to, reach (không có giới từ).

Nhiều từ có thể được dùng như giới từ hay trạng từ:He got off the bus at the co er(giới từ.),he got off the bus at the co er(giới từ.)

Các động từ chỉ sự đề nghị, yêu cầu. mời mọc và khuyên răn như : advise (khuyên), ask (hỏi), beg (cầu xin), command (ra lệnh)

Bài học xem nhiều

Gender-giống

Gender-giống

  • 14-06-2017
  • 1198
Số nhiều (plurals)

Số nhiều (plurals)

  • 14-06-2017
  • 1136
Dạng be going to

Dạng be going to

  • 14-06-2017
  • 1115
Việc bỏ A/ an

Việc bỏ A/ an

  • 14-06-2017
  • 1086