Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giai đoạn mới: đất nước độc lập, thống nhất.

-Giai đoạn mới: đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

-Mối quan hệ giữa độc lập và thống nhất: không những gắn với nhau mà còn gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường phát triển hợp quy luật của cách mạng nước ta.