Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập phần Getting Started Unit 6 Trang 60 SGK Tiếng Anh 9 mới

1. Listen and read 

Click tại đây để nghe:

Duong: Can you believe it's the school's 60th anniversary?

Phuc: I know! I really like the photo exhibition. It's fascinating to see how the school used to look.

Duong: Right! The photos explain a lot about our school in the past.

Tom: Look - these two pictures were taken in 1970.

Phuc: Wow, that long ago? The school looks more like thatched houses with paddy fields all around. You can see there were only a few classrooms and the walls were made of mud and straw and, look - trenches!

Duong: I think that was during the war so it was necessary to have the trenches right there.

Tom: Ha... the students in this picture are wearing rubber sandals and straw hats.

Nhi: Hey, and these pictures were taken in 1985. Look at the broken tiled roof and wooden window frames... and some of them are missing.

Duong: Yes, I can't imagine how those student could study in such poor conditions!

Phuc: Right! Things have improved considerab y now. We have everything... comfortab-e classrooms, learning facilities like compute - rooms...

Nhi: Yeah, we also have nice uniforms and prope* shoes. We're much luckier these days... But, I'm not sure our grades are better...

Dịch: 

Dương: Cậu có tin được là hôm nay là kỉ niệm 60 năm thành lập trường không? 

Phúc: Mình biết.Mình rất thích triển lãm ảnh. Thật hào hứng khi nhìn thấy trường mình ngày xưa trông như thế nào!

Dương: Đúng đó! Các bức ảnh thể hiện rất nhiều điều về trường mình ngày xưa. 

Tom: Nhìn kìa! Hai bức ảnh này được chụp vào năm 1970. 

Phúc: Lâu vậy rồi á? Trường trông giống những ngôi nhà lợp mái tranh với những cánh đồng lúa bao quanh. Chỉ có một vài lớp học và tường thì làm bằng bùn và rơm. Nhìn kìa- có cả hầm nữa. 

Dương: Mình nghĩ thời chiến thì rất cần có những hầm như thế '=

Tom: Học sinh trong ảnh thì đi dép cao su và đội mũ rơm 

Nhi: Này các câu, những bức này chụp năm 1985. Nhìn những viên gạch lát bị nứt kìa, cả khung cửa gỗ nữa... Mottj vài chỗ bị mất. 

Dương: ĐÚng vậy. Mình không thể tưởng tượng được sao có thể học được trong điều kiện khó khăn như vậy. 

Phúc: Ừ. Mọi thứ bây giờ được cải thiện đáng kể. Chúng ta có mọi thứ. Lớp học thoải mái, cơ sở vật chất đầy đủ như phòng máy tính chẳng hạn ...

Nhi: ĐỨng, chúng mình có đồng phục đẹp. Chúng ta may mắn hơn ngày xưa nhiều. Nhưng mình không chắc rằng kết quả học tập tốt hơn đâu... 

a. Put a word/phrase from the box under each picture.

Đặt các từ vào bức tranh đúng 

thatched house             facilities            tiled roof

trench rubber               sandals             photo exhibition

Key:                        

1. trench                       

2. tiled roof      

3. facilities

4. photo exhibition

5. rubber sandals

6. thatched house

b. Find a word in the conversation that means:

Tìm từ trong đoạn hội thoại có nghĩa: 

 1. celebration of an important year
 2. very interesting
 3. not there
 4. situations
 5. got better
 6. real

Key: 

 1. anniversary
 2. fascinating        
 3. missing
 4. conditions
 5. improved
 6. proper

c. Read the statements and decide whether the information is true (T) or false (F), or not given (NG).

Đọc các câu và quyết định xem thông tin nào là đúng (T) hoặc sai (F) hoặc không có thông tin (NG) 

 1. The school was founded at the beginning of the 20th century.
 2. The school was initially surrounded by paddy fields.
 3. During the 1970s, the students were well dressed.
 4. The students in the 1980s learnt better than in the 1970s.
 5. The school now is much better equipped.

Key:

 

1. F (It was founded in the 1960s.)

2.T

3. F (They wore rubber sandals and straw hats.)

 

4.NG

5.T

d. Read the conversation again and answer questions.

Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi. 

 

1.   When does the conversation take place?

 

2.   Why does Phuc say the photo exhibiticr fascinating?

 

3.   What was unusual about the school in 197(P

 

4.    How was the school in 1985?

 

5.   What can the students learn from the exhibition?

 

Key: 

1. The conversation takes place on the school's 60thanniversary.

2. Because it explains a lot about how the school was in the past.

3. There were trenches outside the classrooms.

4. The roof was made of tiles and some tiles were broken. The window frames were made of wood and some of them were missing.

5. They can learn that they are lucky to have such great learning facilities nowadays. 

2. Complete each sentence with a word from the REMEMBER! box which has the same meaning as the words in brackets.

Hoàn thành câu sao cho giống nghĩa câu ban đầu. 

1. There have been _______  differences in the country's policies as compared to two years ago. (minor)

 

2. The traffic system in Ha Noi has been upgraded over the last ten years, (suddenly and to a great degree)

 

3. Vietnamese people's lives have been improved, (enough to make a difference)

 

4. There have been______ changes in the way people work, (quite large)

 

5. There has been a ______  increase in peoples income over the last ten years. (little by little)

Key: 

1. slight

2. dramatically

3. significantly

4. considerable

5. gradual

 

3. Interview your teacher about the features of your school when she/he started teaching here. Then use the information provided to talk about the changes to your school.

Phỏng vấn giáo viên của bạn về những đặc điểm về trường của bạn khi Thầy/ Cô bắt đầu về giảng dạy. Sau đó sử dụng thông tin được cung cấp để nói về những sự thay đổi đó.