Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập phần Getting Started Unit 5 Trang 50 SGK Tiếng Anh 9 mới

1. Listen and read 

Nghe và đọc

Click tại đây để nghe:

Veronica: Guess what? I'm going to Hue City next week.

Mi: That's great! Are you excited?

Veronica: Very! You've been there, haven't you?

Mi: Yes, I have. Three times, actually. It's an amazing place. How are you getting there?

Veronica: My father suggests we should go by air.

Mi: That's too expensive! I suggest going bytrain. You can meet people and see a lot of beautiful sights from the train.

Veronica: That sounds better. And do you know any good places to stay in Hue City?

Mi: I'd recommend the Romance Hotel. I can give you the address if you like.

Veronica: Great, thanks. What's the best way get around?

Mi: It's probably best to use rickshaws. It's said that they're quicker and cheaper than taxis.

Veronica: Hmm, that's good to know. So what are the things we shouldn't miss - any good museums?

Mi: Er no, don't bother going to th^ museums.There are much better thing; to see there. You should definitely see the Royal Citadel. It's said that this complex of monuments is one of the wonders of Viet Nam. In fact, it's listed as a UNESCO World Heritage Site.

Veronica: Yes, that's what I've heard. So what else is worth seeing?

Dịch: 

Veronica: Đoán xem nào. Mình định đi Huế tuần tới. 

Mi: Thật tuyệt! Cậu chắc là thích lắm nhỉ? 

Veronica: Đúng rồi. Cậu đã tới đó bao giờ chưa? 

Mi: Mình đến đó 3 lần rồi. Đó là 1 nơi rất thú vị. Cậu tới đó bằng phương tiên gì? 

Veronica: Bố mình gợi ý là đi máy bay 

Mi: Thế thì đắt lắm. Cậu nên đi tàu. Cậu sẽ có thể gặp gỡ mọi người và ngắm cảnh đẹp nhìn từ tàu ra. 

Veronica: Nghe có vẻ tốt hơn đấy. Cậu có biết nơi nào để tới thăm quan ở Huế không? 

Mi: Cậu nên tới khách sạn Romance. Mĩnh sẽ cho cậu địa chỉ nếu cậu muốn. 

Veronica: Thật tuyệt, cảm ơn nhé. Cách tốt nhất để đi thắm quan quanh đó là gì? 

Mi: Tốt nhát là đi xe kéo. Nhanh với rẻ hơn taxi. 

Veronica: Thật may khi biết điều này. Vậy không nên bỏ lỡ thăm quan những nơi nào? có bảo tàng nào hay không? 

Mi: Không nhưng đừng ngại. Có nhiều điều còn thú vị hơn cả bảo tàng. Cậu nhất định phải tới thăm Hoàng Thành. Nó là một trong nhuững kì quanncuar Việt Nam. Thực tế, nó được UNESCO công nhận là di tích lịch sử văn hóa. 

Veronica: Mình cũng có nghe nói. Có gì đáng xem nữa không? 

a. Read the conversation again and fill in each gap with no more than three words.

Đọc lại đoạn hội thoại và điền vào chỗ trống với không quá 3 từ

 1. Veronica's family is going to__________ next week.
 2. Mi has been to Hue City times.
 3. Veronica's father suggested they should_________ .
 4. Mi suggested going by train because Veronica's family can meet people and see a lot of         .
 5. Mi suggested Veronica should ____________  to get around Hue City.
 6. In Mi's opinion, Veronica shouldn't go to_________ .

b. Read the conversation again and find the expressions Veronica and Mi use to ask for, make, and respond to recommendations.

Đọc lại đoạn hội thoại và tìm những câu của Veronica và Mi sử dungj để xin, đưa ra và trả lời gợi ý. 

Key: 

a. 

1. Hue City                   

2. three

3. go by air   

4. beautiful sights

5. use rickshaws

6. the museums

b. 

Asking for

Making

Responding to

recommendations

recommendations

recommendations

- And do you know

- ¡suggestgoing by

- That sounds

any good places to

train.

better.

stay in Hue City?

- I'd recommend The

- Hmm, that's good

- What's the best

Romance Hotel.

to know.

way to get around?

- It's probably best to

- Yes, that's what

- So what are the

use rickshaws.

I've heard.

things we shouldn't

- Er no, don't bother

 

miss-any good

going to the

 

museums?

museums.

 

- So what else is

- You should

 

worth seeing?

definitely see the Royal Citadel.

 

2a. Write the responses below into the correct columns.

Viết câu trả lời vào đúng cột 

It's probably best to go by train.

It's well worth seeing.

Don't drink the water.

Thanks, that's really useful.

I wouldn't eat anything that's sold in the street.

It isn't really worth seeing.

You really must goto Agra.

What about places outside Hue City?

Have you got any other tips?

key: 

Asking for recommendations

Making recor

Recommending

things

nmendations

Not

recommending

things

Responding to recommendations

-  What about places outside Hue City?

-   Have you got any other tips?

-   It's well worth seeing.

-   It's probably best to go by train.

-   You really must go to Agra.

-   Don't drink the water.

-   1 wouldn't eat anything that's sold in the street.

-   It isn't really worth seeing.

- Thanks, that's really useful.

3a. Below are some places of interest in Viet Nam. Write them under the pictures. 

Dưới đây là một vài địa danh ở Việt nam. Viết tên chúng dưới các bức tranh 

a. Ha Long Bay 

b. Phong Nha Cave

c. Po Nagar Cham Towers 

d. One Pillar Pagoda

e. Saigon Notre- Dame Cathedral 

f. Cuc Phuong Nation Park 

b. Now put them in the corect collumn 

Đặt vào đúng cột 

Natural wonders

Man-made wonders

 

 

Key: 

 

a.

1b   2c   3e   4a   5f   6d

b. 

Natural wonders

Man-made wonders

 

 • Ha Long Bay
 • Phong Nha Cave
 • Cue Phuong National Park
 
 • PoNagarChamTowers
 • One Pillar Pagoda
 • Saigon Notre-Dame Cathedral
 
 

 

4. Work in pairs. Ask and answer questions about some wonders of Viet Nam.

Làm việc theo cặp. Hỏi và trẻ lời các câu hỏi về các kì quan của Việt Nam. 

 5. Read the mini-talks and underline the short words (for, the, from, and, but, at, of, to) you think use the strong form.

Then listen and check.

Đọc đoạn hội thoại ngắn và gạch chân các từ ngắn (for, the, from, and, but,at.of,to) mà bạn nghĩ được đặt trọng âm

Nghe và kiểm tra

Example:

A: Who are you looking for?

B: Peter is the person I'm looking for.

1. A: Where are you from?

B: I'm from Ha Noi.

2. A: Can you come and check this paragraph for me?

B: It's OK but you shouldn't use ‘and’ at the beginning of the paragraph.

3. A: Did you ask her to join our group?

B: I've asked her several times but she doesn't want to.

4. A: Is this letter from Peter?

B: No, the letter is to him, not from him.

Key: 

'1. A: Where are vou from?

3 A: 

 Did you ask her to join our group?

    B: I'm from Ha Noi.

B: 

I: I've asked her several times but she

2. A: Can you come and check this           paragraph for me?

 

doesn't want to.

    B: It's OK but you shouldn't use          ‘and’ at the

4. A: 

 Is this letter from Peter?

    beginning of the paragraph.

B: 

 No. the letter is to him, not from him.

 
 
 
  6. Work in pairs. Practise the mini-talks in 5.
Làm việc thoe cặp . Thực hành các đoạn hội thoại ở bài tập 5.