Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

.How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

1.How do you learn English?

Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

1.Do the homework.

2.Do more grammar exercises in grammar books.

3.Read short stories or newspapers in English.

4.Write English as much as possible.

5.Learn by heart all the new words and texts.

6.Speak English with friends.

7.Use a dictionary for reading.

8.Practice listening to English tapes or English programs on the radio.

9.Watch English TV programs.

10.Learn to sing English songs

Đáp án:

1. Làm nhiều bài tập ở nhà.

2. Làm nhiều bài tập văn phạm hơn ở cá sách văn phạm 

3. ĐỌc truyện ngắn hoặc báo bằng tiếng Anh.

4. Viết tiếng Anh càng nhiều càng tốt.

5. Học thuộc lòng tất cả từ và bài đọc mới.

6. Nói tiếng Anh với bạn.

7. SỬ dụng từ điển cho việc đọc sách.

8. Luyện tập nghe các băng nhựa tiếng Anh hay các chương trình tiếng Anh trên đài phát thanh.

9. Xem chương trình truyền hình bằng tiếng Anh.

10. Học hát những bài hát tiếng Anh.