Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures / flags Ex: a. The United States of America

1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures / flags
Ex: a. The United States of America

===> 1. Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh em.

Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.

a. The United States of America.                   b. Ausừalia

c. Thailand                                                 d. Britain

e. Canada                                                   f. Japan

2. Tell your partner which country you would like to visit and why?
Example:
A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit Australia.

A: Why?

B: Because Australian people are friendly.

2. Hãy nói với bạn bên cạnh em thích đi thăm nước nào. Tại sao?