Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names

1.The Temple of Literature        2. Ngo Mon (Gate)

3. Ha Long Bay                        4. Nha Rong Harbor

Hãy làm việc vói 2 bạn cùng lớp và ghép các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó.

a. Ngo Mon Gate                             b. Nha Rong Harbor

c. The Temple Literature                 d. Ha Long Bay