Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

(Thực hành với một bạn cùng học. Môt bạn tâm thư người ngoại quốc sắp đến ở với em một tuần. Trong thời gian thăm, bạn sẽ có những hoạt động gì?)

Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit?

(Thực hành với một bạn cùng học. Môt bạn tâm thư người ngoại quốc sắp đến ở với em một tuần. Trong thời gian thăm, bạn sẽ có những hoạt động gì?)

a. I’d take my friend to a traditional festival.

b. I’d take him to Van Mieu.

c. F’d take him to the Dong Xuan Market.

d. I’d take him to an art exhibition or a historical museum.

e. I’d lake him to a night market.

f. I’d take him to a historical building.