Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Getting Started - trang 48 Unit 11 SGK tiềng anh 6 mới

1   Listen and read.

Click tại đây để nghe:

Mi: Hi, Nick.

Nick: Hello, Mi.

Mi: You've bought a lot of things.

Nick: Yes. We're going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket Mi?

Mi: I am buying a loaf of bread. Hey, what's this?

Nick: It's a reusable shopping bag.

Mi: Do you always use it?

Nick: Yes, I do. It's better than a plastic one because it's made of natural materials. If we all use this kind of bag, we'll help the environment.

Mi: I see. I'll buy a bag for my mum. Where can I buy it?

Nick: They sell a lot of these bags at the check-out

Mi: Thanks. Are they expensive?

Nick: Not at all. By the way, you're also ’green. You're cycling.

Mi: You're right. If more people cycle, there wil be less air pollution. Right?

Nick: Yes. Oh, look, it's five o'clock already. I have to go now. We have a lot to prepare for the picnic. See you later.

Mi: See you, Nick. Have a nice time tomorrow! Bye.

a  Read the conversation again and complete the following sentences. Use no more than three words in each blank.

 1. Nick is going_______ tomorrow.
 2. The green shopping bag is_______ .The materials of the bag are_______ .
 3. People can buy the bag at_______ .
 4. Mi wants to buy________ bag for her mum.
 5. Nick thinks that Mi's ’green’ because she's _____

b  Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B.

A

1. The reusable bag is better

2. There will be less air pollution

3. If people use reusable bags for shopping,


B

a.   they will help the environment.

b.   than the plastic bag.

c.   if more people cycle.

c  Find these expressions in the conversation. Check what they mean.

1. I see                  2. By the way                 3. Not at all

d   Fill each blank with a suitable expression.

1. A: It works like this.

B: Oh,______ .

2.   A: Are you tired?

B:_____ .

3.   A: What are you going to do this weekend?

B: I'm going to a birthday party.________ , what do you think about this dress?

Hướng dẫn:

Nghe và đọc

Mi: Chào Nick.

Nick: Chào Mi.

Mi: Cậu vừa mua nhiều đồ nhỉ.

Nick: Đúng thế. Ngày mai mình sẽ đi dã ngoại, cậu đang làm gì ở siêu thị vậy?

Mi: Mình đang mua bánh mì. Này, đây là cái gì thế?

Nick: Nó là túi mua sắm tái sử dụng được.

Mi: Cậu luôn sử dụng nó à?

Nick: Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm bằng nguyên liệu tự nhiên. Nếu tất cả chúng ta sử dụng túi này, chúng ta sẽ giúp ích cho môi trường đấy.

Mi: Mình hiểu rồi. Mình sẽ mua một túi cho mẹ. Mình có thể mua nó ở đâu nhĩ?

Nick: Họ bán rất nhiều túi này ở quầy tính tiền.

Mi: Cảm ơn. Chúng có đắt không?

Nick: Không đâu. Nhân tiện thì cậu cũng ‘xanh’ đấy chứ. Cậu đang đạp xe kìa.

Mi: Cậu nói đúng đấy. Nếu có nhiều người đạp xe hơn thì ít ô nhiễm không khí. Đúng không?

Nick: Đúng thế. ổ, nhìn kìa, gần 5 giờ rồi. Mình phải đi đây. Chúng mình có nhiều thứ cần chuẩn bị cho dã ngoại lắm. Tạm biệt cậu.

Mi: Tạm biệt Nick! Mai đi chơi vui nhé!

a Đọc bàỉ đàm thoại lần nữa và hoàn thành những câu sau. Không sử dụng hơn 3 từ trong mỗi chỗ.

1. on a picnic 2. reusable/ natural  3the check-out

4.  a/ a reusable 5. cycling

 1. Nick sẽ đi dã ngoại vào ngày mai.
 2. Túi mua sắm xanh là túi tái sử dụng. Nguyên liệu của túi là từ thiên nhiên.
 3. Người ta có thể mua túi ở quầy tính tiền.
 4.  Mi muốn mua 1 túi/ một túi tái sử dụng cho mẹ cô ấy.
 5.  Nick nghĩ rằng Mi ‘xanh’ bởi vì cô ấy đang di xe đạp.

b Dựa theo ý của bài đàm thoại trên, nối nửa câu đầu trong cột A với nửa câu sau trong cột B.

1   - b. The reusable bag is better than the plastic bag. Túi tái sử dụng tốt hơn túi nhựa.

2   - c. There will be less air pollution if more people cycle. Không khí sẽ ít bị ô nhiễm nếu nhiều người đi xe đạp.


3 - a. If people use reusable bags for shopping, they will help the environment. Nếu người ta sử dụng túi tái sử dụng để đi mua sắm, họ sẽ giúp ích cho môi trường.

c. Tìm những cách diễn đạt này trong bài đàm thoại. Kiểm tra xem chứng có nghĩa gì

 1. I see./ I understand (tôi hiểu)
 2. By the way (Nhân tiện)
 3. Not at all (Không sao cả/ Không có chi).

d. Điền vào mỗi chỗ trông với một cách diễn đạt thích hỢp.

1. A: Nó hoạt động như thế này.

B: Ồ, tôi hiểu rồi. (I see)

2. A: Bạn có mệt không?

B: Không sao cả. (Not at all)

3. A: Cuối tuần này bạn sẽ làm gì?

B: Mình sẽ đi dự tiệc sinh nhật. Nhân tiện thì bạn nghĩ gì về cái váy này? (By the way)

2    There are a lot of environmental problems today. Write each problem in the box under the picture.

problems

Hướng dẫn:

Ngày nay có nhiều vấn đề vể môi trường. Viết mỗi vân đề trong khung bên dưới phù hợp với hình.

 1. soil pollution (ô nghiễm đất)
 2. deforestation (nạn chặt phá rừng)
 3. water pollution (ô nhiễm nước)
 4. noise pollution (ô nhiễm tiếng ồn)
 5. air pollution (ô nhiễm không khí)

3  Now listen, check and repeat the answers.

Nghe, kiểm tra và lặp lại câu trả lời.

Click tại đây để nghe:

4   Match the causes in column A with the effects in column B.

A

1.Air pollution

2.Water pollution

3.  Soil pollution

4.  Noise pollution

5.  Deforestation

B

a   causes floods

b   causes breathing problems.

c causes hearing problems.

d  makes fish die.

e  makes plants die.

Hướng dẫn:

Nối những nguyên nhân trong cột A với hậu quả trong cột B sao cho phù hỢp. 

1   — b. Air pollution causes breathing problems. (Ô nhiễm không khí gây nên các vấn đề về hô hấp).

2  - d. Water pollution makes fish die. (Ô nhiễm nước làm cá chết).

3  - e. Soil pollution makes plants die. (Ô nhiễm đất làm cây chết).

4    — c. Noise pollution causes hearing problems. (Ô nhiễm tiếng ồn gây nên các vấn đề về thính giác).

5  - a. Deforestation causes flood. (Phá rừng gây lũ lụt).

5  Game: Which group is the winner?

 1. Make groups of six.
 2. As a class, choose one environmental problem in
 3. In five minutes, write down as many effects of the problem as possible.
 4. After five minutes, one member from each group runs quickly to the board and writes the effects.
 5. The group with the most effects wins!

Hướng dẫn:

   Trò chơi: Nhóm nào chiến thắng?

  1. Lập thành nhóm có 6 người.
  2. Cả lớp chọn một vấn đề về môi trường trong phần 2.
  3. Trong 5 phút, viết ra càng nhiều hậu quả của vấn đề càng tốt.
  4. Sau 5 phút, một thành viên trong nhóm nhanh chân chạy đến tấm bảng và viết ra những hậu quả.
  5. Nhóm nào viết ra nhiều hậu quả nhất sẽ chiến thắng.