Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Miền đất Âu Lạc cũ bao gồm ba quận

Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quân nào của châu Giao ?

Trả lời:

Miền đất Âu Lạc cũ bao gồm ba quận : Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.