Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phương hướng giải quyết

Bảng 34.Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 1995 và năm 2005.

Phương hướng giải quyết

-  Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, nhằm giảm tỉ lệ gia tăng dân số.

-  Thâm canh, tăng vụ,... để tăng sản lượng cây lương thực.

-  Cần có quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp một cách hợp lí.

-  Phân bố lại dân cư và lao động.

-  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.