Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào hình 5.4 hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh trong giai đoạn 1985 – 2004

Dựa vào hình 5.4 hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh trong giai đoạn 1985 – 2004

Trả lời:

Vào các năm 1990, 1995, 2002 tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh rất chậm; trong khi đó tốc độ tăng nhanh vào các năm 2000 và đặc biệt năm 2004.

Như vậy, tốc độ phát triển kinh tế giai đoan 1985 - 2004 không đều, sự phát triển kinh tế Mĩ Latinh thời gian này thiếu ổn định.