Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư...

Ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư

+ Mặt tích cực:

- Bồi đáp phù sa tạo nên châu thổ rộng lớn, màu mỡ là địa bàn của sản xuất nông nghiệp

- Cung cấp phù sa cho đồng ruộng và nguồn nước để tăng vụ.

- Các diện tích mặt nước là địa bàn nuôi thủy sản.

- Cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, tôm cá cho đời sống dân cư.

- Giúp cho việc giao thông thêm thuận lợi.

+ Mặt tiêu cực:

- Chế độ nước thất thường gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, trở ngại cho sinh hoạt dân cư.

- Tốn kém nhiều để xây dựng và bảo vệ hệ thống đê.