Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

* Động danh từ có dạng: V-ING / V-ING + Noun * Động danh từ có thể được dùng như một danh từ và có chức năng như một tính từ. Động danh từ có thê đứng đầu câu làm chủ ngữ hoặc đứng sau một động từ làm tân ngữ hay bổ ngữ.

Động danh từ (Gerunds)

* Động danh từ có dạng: V-ING / V-ING + Noun

* Động danh từ có thể được dùng như một danh từ và có chức năng như một tính từ. Động danh từ có thê đứng đầu câu làm chủ ngữ hoặc đứng sau một động  từ làm tân ngữ hay bổ ngữ.

* Ví dụ:

- Collecting stamps is my favorite hobby.

Việc sưu tập tem là thủ tiêu khiển mà tôi thích nhắt.

- I enjoy collecting stamps.

Tôi thích sưu tập tem.

-  My favorite hobby is collecting stamps.

Thú tiêu khiến mà tôi thích nhất là sưu lập tem.