Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các bạn Hùng,Quý,Nam tranh luận về vấn đề:Trên đời này cái gì quý nhất?

Trá lời

    a)  Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề:

          Trên đời này cái gì quý nhất?

   b) Tham khảo cách trả lời sau:

Ý kiến của mỗi bạn

Lí lẽ đưa ra

để bảo vệ

Cách trình bày lí lẽ

Hùng:

Quý  nhất là lúa gạo

- Ai cũng phải ăn mới sống được.

- Dùng câu hỏi có ý khắng định.

Quý:

Quý nhất là vàng.

— Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo.

- Dùng câu hói có ý khẳng định, suy luận “bắc cầu”.

Nam:

Quý  nhất là thì giờ.

— Có thì giờ mới làm ra lúa gạo.

- Dẫn lời của thầv cô giáo đế khắng định, suy luận.

    c) - Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng. Quý. Nam công nhận: người lao mới là quỷ nhất.

        - Thầy đã lập luận: lúa gạo, vàng bục, thì giờ đều đáng quý nhưng chưa phải là quý nhất vì không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị.

        - Cách nói của thầy giáo thể hiện thái độ tôn trong người khác: thầy công nhận ý kiến cua Hùng, Quý, Nam đều đúng, lúa gạo. vàng bạc, thì giờ đều đáng quý nhưng không phái là cái quý nhất. Thầy đặt câu hỏi: “Ai làm ra lúa gạo. vàng bạc? Ai biết dùng thì giờ?” rồi thầy lại ôn tồn giảng giải để thuyết phục mọi người bởi ý kiến: Cái quý nhất trên đời là người lao động.